Vedtægter

Foreningens navn, hjemsted og formål

§1. Foreningens navn er Aarhus Regnbue Idræt.

Stk. 2. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune.

Stk. 3. Foreningens formål er at give bøsser, lesbiske, biseksuelle samt andre, der er åbne overfor disse grupper, mulighed for idrætslig udfoldelse, at arbejde for ovennævnte gruppers synliggørelse indenfor idrætten og at fremme flest mulige idrætslige aktiviteter.

Medlemmer og kontingent

§2. Enhver, som har betalt kontingent til foreningen og som tilslutter sig foreningens formål, er medlem af foreningen.

Stk. 2. Foreningskontingent betales i efterår sammen med det differentierede kontingent for de enkelte sportsgrene.

Stk. 3. Det differentierede kontingent betales til den efterfølgende 1. efter den enkelte sportsgren er startet op.

Stk. 4. Foreningskontingent periode og pris fastsættes på generalforsamlingen.

Det differentierede kontingent periode og pris fastsættes i samarbejde med de enkelte sportsgrene og bestyrelsen.

Stk. 5. Medlemmer der er i hel eller delvis kontingentrestance, er udelukket fra at deltage i aktiviteter i foreningen indtil det samlede forfaldne kontingent er betalt.

Stk. 6. Er kontingentet ikke betalt rettidigt udsendes der efter 14 dage en rykker mail uden gebyr. 30 dage efter opkrævning er tilsendt, opkræves der kr. 50 i rykkergebyr.

Stk. 7. Medlemmer udmelder sig ved skriftlig henvendelse til foreningen.

Stk. 8. Det er ikke muligt at melde sig ud af foreningen 14 dage inden en ny kontingentperiode starter.

Stk. 9. Ved udmeldelse refunderes det indbetalte beløb ikke.

Generalforsamling

§3. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling holdes en gang årligt og senest med udgangen af 1. kvartal efter regnskabsårets afslutning.

Stk. 3. Besked om tidspunkt for afholdelse af ordinær generalforsamling sker via e-mail til medlemmer senest 5 uger før afholdelse.

Stk. 4. Indkaldelse til generalforsamling sker via e-mail til medlemmer senest 14 dage før afholdelse.

Stk. 5. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
 4. Vedtagelse af budget
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Eventuelle forslag
 7. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant
 8. Valg af revisor
 9. Eventuelt

Stk. 6. Forslag til ændring af vedtægter og kontingent skal tilstilles bestyrelsen senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse. Opstilling til bestyrelsen modtages på generalforsamlingen.

Stk. 7. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel via e-mail og skal afholdes efter en til bestyrelsen skriftlig fremsat begæring med angivelse af dagsorden fra 10% af foreningens aktive medlemmer senest fire uger efter, at en sådan begæring er modtaget.

Stk. 8. Dagsorden for den ekstraordinær generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Årsag indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Stk. 9. Alle beslutninger på generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal. Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig. Kun aktive medlemmer med gyldig betalt medlemskab kan afgive stemme på generalforsamling.

Valgbestemmelser

§4. Valgbar til bestyrelsen er alle medlemmer af foreningen.

Stk. 2. Bestyrelsen består af 7 medlemmer som vælges for to år ad gangen.

Stk. 3. I ulige år er der 3 bestyrelsesmedlemmer på valg og i lige år er der 4 bestyrelsesmedlemmer på valg.

Stk. 4. Vælger et medlem af bestyrelsen at træde ud af bestyrelsen efter et år af valgperioden, vælges et nyt bestyrelsesmedlem på generalforsamlingen for et år. Vælger formand eller næstformand i løbet af valgperioden at træde ud af bestyrelsen konstituerer bestyrelsen sig med formand og næstformand frem til næste generalforsamling, hvor der foretages nyvalg til den fratrådte post.

Stk. 5. Ved frafald i bestyrelsen indsættes de på generalforsamlingen valgte suppleanter. Forefindes sådanne ikke, er bestyrelsen selvsupplerende.

Stk. 6. Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart og senest 14 dage efter generalforsamlingen.

Ledelse

§5. Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, som vælges på generalforsamling.

Stk. 2. Bestyrelsen er foreningens højeste myndighed mellem generalforsamlingerne.

Stk. 3. På det første bestyrelsesmøde konstituerer bestyrelsen sig med kasserer.

Stk. 4. Foreningen tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening, hvoraf den ene skal være formand eller næstformand.

Stk. 5. Økonomiske dispositioner, som rækker udover foreningens kontingentindtægter, eventuelle donationer og tilskud samt tilskud til tredje part skal godkendes af en generalforsamling.

Stk. 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme afgørende.

Stk. 7. Mellem bestyrelsesmøderne varetager formanden i samarbejde med næstformanden foreningens daglige ledelse under ansvar overfor bestyrelsen.

Stk. 8. Kun bestyrelsen eller den/de personer, som gives bemyndigelse hertil kan udtale sig på foreningens vegne.

Stk. 9. Bestyrelsen kan efter behov nedsætte udvalg med forskellige arbejdsopgaver.

Donationer

§6. Ved donation fra 3. mand til en enkelt idrætsgren fordeles pengene efter følgende regler:

 • Donation op til 10.000 kr. inden for foreningens regnskabsår fordeles således, at den givne sportsgren modtager 70 % af pengene, og de resterende 30 % tilfalder Aarhus Regnbue Idræt som forening.
 • Donation ud over 10.000 kr. inden for foreningens regnskabsår fordeles således, at den givne sportsgren modtager 50 % af pengene, og de resterende 50 % tilfalder Aarhus Regnbue Idræt som forening.

Stk. 2. Alle sportsgrene må søge og modtage sponsorater. Bestyrelsen skal orienteres ved enhver sponsorering og godkende denne, inden sponsoratet kan træde i kraft. Sponsor må ikke stille nogen krav i forbindelse med sponsoratet.

Hæftelse

§7. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

Regnskabsår

§8. Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. På hvert års ordinære generalforsamling fastsættes næste års kontingent.

Stk. 2. Revision finder sted én gang årligt efter regnskabsårets afslutning.

Stk. 3. Regnskab skal forsynes med revisionspåtegning af foreningens revisor.

Vedtægtsændringer og foreningens ophør

§9. Ændring af nærværende vedtægter kræver, at 2/3 af foreningens aktive medlemmer stemmer herfor. Er 2/3 af foreningens aktive medlemmer ikke til stede, kan bestyrelsen indkalde til en ny generalforsamling, der tidligst kan afholdes 5 uger efter.

Stk. 2. Der skal i indkaldelsen redegøres for forslaget. På den nye generalforsamling kan vedtægtsændringen vedtages af 2/3 af de fremmødte medlemmers stemmer.

Stk. 3. Stk. 1 og 2 gælder ligeledes vedrørende foreningens opløsning.

Stk. 4. Foreningens eventuelle nettoformue skal ved foreningens opløsning udloddes til formål, der ligger i naturlig forlængelse af foreningens formål, dette besluttes på den opløsende generalforsamling.

Stk. 5. Vedtægterne træder i kraft umiddelbart efter vedtagelsen.Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling

30.04.2023.